Vedtektene våre

Vedtekter

- for Kulturvugga Barnehage AS             

 §1. Eierforhold

Selskapsform AS. Delt ansvar 50% mellom Else Ramnæs Justnes og Karianne Walvick Landås. Begge barnehagelærere med fordypning innen småbarnspedagogikk. Else Justnes; daglig leder, Karianne Walvick Landås; styreformann.

 Barnehageloven  §1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen,  åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§2. Formål

Barnehagens formål er å sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier, men har ellers ingen utvidet kristen formålsparagraf.

    Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

§3. Opptaksmyndighet

Det er innført samordnet hovedopptak for alle barnehagene i Lindesnes kommune.

§4a: Opptakskriterier

Barn som tildeles plass skal som hovedregel være bosatt i Mandal kommune. Opptaket er samordnet med kommunen. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritering:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13) og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (jfr. Lov om barnehager §13).

2. Barn av ansatte/lærlinger i Kulturvugga Barnehage

3. Søsken av barn med plass i Kulturvugga Barnehage

4. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra august. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt (Jfr. Lov om barnehager § 12a).

5. Barn som ikke har krav på plass.

 I opptaket tas det hensyn til barnegruppens sammensetning. (Eks. alders- og kjønnsvariasjon)

§5. Opptaksperiode

Søknadsfrist er 1.mars. Nytt barnehageår starter 1.august.

§6. Oppholdstid

Barnehagen har åpent fra 07.00 til 16.30 mandag til og med fredag. Barnehagen tillater deltidplasser.

 §7. Endring i oppholdstid

Endring i oppholdstid kan skje etter søknad (endringsskjema). Endringsskjemaet må være levert minst 1 måneder før aktuell endringsmåned.

§8. Oppsigelsesfrister

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig og med minimum 1 måneders varsel.

§9. Åpningstid

Barnehagen har en daglig åpningstid fra kl.07.00 til 16.30.

§10. Planleggingsdager

Hvordan planleggingsdagene legges opp, bestemmes i samarbeid med foreldrene på foreldremøtet hver høst.

§11. Ferie

Barnehagen holder stengt hele juli. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften.

§12. Betaling for barnehageoppholdet

Betaling for opphold i barnehagen er inndelt i 11 månedlige terminer. Giro sendes ut pr.mail fra regnskapskontoret 14 dager før forfall.  Juli er betalingsfri måned. Satsene fastsettes i henhold til sentrale føringer for makspris.

For sen betaling er å anse som brudd på avtalen og kan føre til oppsigelse av plass.

Det gis utvidet søskenmoderasjon og mulighet for inntektsgradert betaling. Kostpenger og eventuell bleieavtale kommer i tillegg. Vi følger kommunens satser for kostpenger.

§13.  Søsken
I Kulturvugga Barnehage ønsker vi å ivareta familiebarnehageprofilen og aldersvariasjonen av barn Ved opptak av nye barn har derfor søsken prioritet. Søsken nr.2 får 50% rabatt og søsken nr.3 får 75% rabatt.

§14. Samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som skal bestå av representant for eier, ansatte og foreldrene (foreldrekontakten – velges for et år om gangen.)

§15. Internkontroll

Barnehagen følger kommunens internkontrollsystem, med stedlig og skriftlig tilsyn.

§16. Forsikring

Barna er ulykkesforsikret den tiden de er i barnehagen.

 §17. Areal

Innearealet måler ca 150 kvadratmeter, med stor garderobe, kjøkken, spiseplass, bad, stue, bibliotek, samlingsrom, puterom, kontor og soverom. 15kvm pr.barn.

Uteområdet måler ca 500 kvm. I tillegg bruker vi skogen mye til lek og turer, og har en egen lavvoplass ca 30 minutters spasertur unna barnehagen.

§18.Dugnad

Kulturvugga har frivillige dugnader ved behov.

Kulturvugga Barnehage

Holum 23.02.2022